จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,996,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง

                 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

                 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 4 คัน

จัดสรรให้แก่ 1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ แห่งละ 1 คัน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (6.spec pikup.pdf)6.spec pikup.pdf (15 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.ประกาศ pikup.pdf)6.ประกาศ pikup.pdf (16 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง